Informationen zur Seite

1918

Januar / September

Oktober

November

Dezember

1919

Namensliste

NavLeft NavUp NavRight
1918-11-06-Benes in Versailles dabei-WZ 1918-11-06-Els-Loth fordert Selbstbest-WZ 1918-11-06-Geheimverträge Frankr-DVB 1918-11-06-Waffenst-Ö-wg D-01-TAZ
1918-11-06-CS Anschl an Entente-DVB
1918-11-06-franz Schurken-DVB
1918-11-06-Waffenst-Ö-wg D-02TAZ
1918-11-06-Sibir Bahn unter US Verwaltung-WZ
1918-11-06-vorl Abbr-dipl Bez zu Rußld-DVB
1918-11-06-D Flotte in Hd Aufständler-TAZ
1918-11-06-D Kriegssit nicht schlecht-DVB
1918-11-06-Waffenststbeding abholen-WZ
1918-11-06-gegen Verbdg-D-Ö-WZ